8th August 2017

LNG Bunkering Location – Shanghai (Zhejiang Zhoushan)